Nieuws | Uit de raad

Nieuwe coalitie LB CDA SL “Doe wat je deed; dan krijg je wat je had”

Donderdag 23 maart jl. presenteerde Lokaal Belangrijk, CDA en Sociaal Leusden als nieuwe coalitie hun programma. Onze boodschap was dat er tov de vorige coalitie met de VVD weinig is veranderd. Een beleidsarm programma, geen open houding gericht op samenwerking met de Raad, en zelfs 4 wethouders met alle financiële consequenties vandien. Als fractie blijven we inzetten op onze ambities om Leusden nog meer sociaal duurzaam en vitaal te maken. Lees de volledige tekst.

Voorzitter, wethouders, collega raadsleden en andere aanwezigen

“Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.” naar Albert… Einstein.

Als fractie hebben wij afgelopen dinsdag het programma van de nieuwe coalitie Lokaal Belangrijk, CDA en Leusden voorgelegd gekregen. Ondanks de korte reactietijd dank daarvoor. En terzijde: nog bedankt voor de uitnodiging om gisteren bij de persconferentie aanwezig te zijn. Maar niet heus.

Uit de tekst blijkt dat het programma van de vorige coalitie LB, CDA en VVD “Raad en Daad” de basis vormt van uw nieuwe programma en dat extra inzet op enkele thema’s die variëren van aard is toegevoegd. Zwemles, betaalbaar wonen, kleinschalige woonvoorzieningen in wijken, burgerparticipatie, vrijwillige inzet, openbaar vervoer, agrarische ondernemers/buitengebied, verwerven EU subsidies. Wel opvallend. De LK noemde dat tomaatrode randjes. De SP reageerde op twitter iets minder speels.

Op zich is de combinatie van het oude programma van 4 punten (duurzaamheid, sociaal domein, bouwen en wonen, financiën en toegevoegd aandacht voor de organisatie) en de extra thema’s inhoudelijk op zich niet verkeerd geordend. Het gaat wel ergens over. Ze zijn echter wel -op zijn zachtjes gezegd- kernachtig geformuleerd en mager uitgewerkt. Ze zijn dus nog steeds niet goed op hun merites te beschouwen of financieel te begrijpen.

De paradepaardjes van de 3 betrokken partijen “geen windmolens, zwemles en bussen, agrarische ondernemers klinken wel luid en duidelijk door. Natuurlijk zijn we als GroenLinks-PvdA voor respect voor agrarische ondernemers maar over de alsmaar toenemende dreiging van stikstof voor onze natuur en het klimaat geen woord. En leren zwemmen? De kosten waren in het verleden een issue. Maar Sociaal Leusden is op haar wenken bediend. Vanochtend gingen de eerste klassen al richting de Octopus. En dat is geen geintje.

En laten we maar rustig stellen: “over het belang van windmolens ook op korte termijn worden we het toch niet eens”. Gelukkig komt er een objectief onderzoek van de Rijkswaterstaat en het RVO en met de uitkomsten daarvan en een raadsbreed commitment op een gedegen burgerparticipatie aanpak op een eerlijke energietransitie durft mijn fractie de discussie over onze toekomst en die van onze kinderen wel aan. Lokaal Belangrijk ook?

En ja we missen los van de financiële doorwerking een aantal -voor de inwoners van Leusden- essentiële thema’s zoals Echte armoede, Aanpak wachtlijsten in de (thuis-, verpleeg en jeugd) zorg, Werkgelegenheid, Mobiliteit, Inrichting van de Buitenruimte, Onderwijscapaciteit, Positie van ouderen, Samenwerking in de regio. Dat komt ook omdat in “Raad en Daad” evenals recent nog door de formateur verwezen is en blijft worden naar de intentie van een Strategische Raadsagenda. Daarmee zou aanvullend met en “door ons” van alles geregeld kunnen worden. Het afgelopen jaar heeft uitgewezen dat dat niet werkt. Ons advies is te stoppen met wat we eerder met elkaar de ” weeffout” van het vorige college hebben genoemd.

We vinden het van lef getuigen dat u – na het drama van het afgelopen jaar en met de verkiezingsuitslag van vorige week in het achterhoofd- als drie partijen met de kleinst mogelijke meerderheid en een relatief beleidsarm programma aan de slag durft te gaan. We hadden natuurlijk liever een brede coalitie gehad zoals door D66, CU-SGP, Leusden Vooruit, VVD en GroenLinks-PvdA aan CDA voorgesteld.

Maar zou het niet passen om als drie fractievoorzitters vanuit hetzelfde lef -als het al lef is waar we het over hebben- zelf een nieuw en volwaardig programma uit te schrijven? Niet opnieuw over een “Raadsbrede agenda” te beginnen en vervolgens als nieuw college met competente wethouders vanuit een Uitvoeringsprogramma het normale democratische debat aan te gaan met de Raad?

Wij begrijpen dat u voor de slagkracht van het college met 4 wethouders aan de slag wilt. Mijn fractie vindt dat indien er nadrukkelijk competente, ervaren en slagvaardige wethouders worden voorgedragen die goed samenwerken en worden begeleid niet nodig. Met het salaris en pensioenvorming in het achterhoofd betekent dit -naast de al lopende verplichtingen tav alle ex-wethouders- ook een behoorlijke extra en met nadruk tot in lengte van jaren structurele aanslag op de begroting van Leusden. Dat vinden wij niet acceptabel. Wij zien -zeker met dit kostenbeslag- graag een nadere uitleg van de grondslag, noodzakelijkheid en organisatorische en financiële consequenties van deze keuze?

Betekent het voorgaande dat wij zoals dat heet “zwaar oppositie gaan voeren”. Nee we staan voor alle inwoners van Leusden en zullen onze verantwoordelijkheid nemen. We wachten de verdere uitwerking van het college uitvoeringsprogramma en voordracht van wethouders af. We hopen dat onze suggesties van een weging van wethouders vooraf, coaching en een open communicatie met de Raad door de nieuwe wethouders worden overgenomen. En omdat we grote uitdagingen zoals klimaat, energie, wonen, economie, natuur en milieu, zorg etc hebben wordt de mate van slagvaardigheid en interactie van het college met de raad en jazeker ook andersom voor al onze inwoners cruciaal.

Wij zullen uw voorstellen als fractie GroenLinks-PvdA vanuit onze ambities “sociaal duurzaam vitaal” en het belang van alle huidige en toekomstige inwoners van Leusden blijven wegen. Onze opvattingen zullen we waar nodig met overtuiging via moties en amendementen, in het debat en in het gesprek op straat blijven inbrengen. We zullen samenwerken waar dat kan en oppositie voeren waar dat ons inziens moet.

Voorzitter. De gevraagde uitleg horen wij graag. In ieder geval veel succes bij uw volgende stappen.