Uit de raad

Rapportage Uitwisseling 10 februari 2022

Strategische Agenda (door Marcel Sturkenboom)

Ter voorbereiding op de nieuwe Raadsperiode hebben ambtenaren en griffie olv burgemeester Gerolf Bouwmeester een Strategische Agenda opgesteld. Bedoeld voor alle kandidaten op de kieslijsten, maar zeker voor nieuwe kandidaten nuttig en leerzaam.

Wat staat Leusden in de toekomst te wachten? Welke grote thema’s spelen er nu en welke thema’s komen er in de toekomst op ons pad? Om samen goed voorbereid te zijn op wat de samenleving bezighoudt, nu en in de toekomst, organiseert de gemeente Leusden op zaterdag 19 februari 2022 een mini-symposium met de titel “Samen goed voorbereid!”.

In verband met coronamaatregelen is besloten om in de Uitwisseling van 10 februari de plenaire start van het symposium te verrichten. Martiene Branderhorst van de Raad voor Openbaar bestuur en burgemeester Bouwmeester hebben de huidige en beoogd raadsleden deze avond toegesproken.

Lariks (door Denise Houtveen)

Nu de gemeenteraad in heeft gestemd om de basis op orde te krijgen bij Lariks is het kijken naar de volgende stap. Als voorbeeld werd het werken vanuit een maatschappelijke agenda bekeken van de gemeente Kaag en Braassem. Geen ellenlang dik pakket aan beleidsstukken, maar een makkelijk leesbaar stuk van maximaal 15 pagina’s. Hierin staat het gesprek centraal. Heeft de gemeente een regierol en wordt alle input van betrokken meegenomen. Wat zien we, wat is nodig, waarbij op hoofdlijnen en beknopt de focus wordt weergegeven. Waarbij de rol van een sociaal werker plus uitkomst biedt in het onderhouden en stimuleren van contacten met vrijwilligers organisaties en buurtinitatieven. Deze de rol heeft om sociaal werk te verbinden, versterken en te verbreden. 

Jaarlijks vinden stakeholders gesprekken plaats en wordt de raad elk kwartaal op de hoogte gehouden. En er wordt gewerkt vanuit de ‘bedoeling’ Bij het Werken vanuit de Bedoeling staat de inwoner c.q. de buitenwereld centraal. Je wilt als organisatie het goede doen, waarde creëren, geluk vergroten of de inwoner beter helpen. Het gaat er dus om goed te begrijpen wat de positieve werking van een doel is en hoe je die benut. Liggen hierin ook de kansen voor Leusden? Laten we daarover met elkaar in gesprek gaan! 

Ruimtelijke visie Winkelcentrum Hamershof. (door Like van Hulten)

Op 10 februari werd de raad en geïnteresseerden meegenomen in de ruimtelijke visie voor de Hamershof. Fijn dat we als gemeente kijken naar hoe we het winkelcentrum nog aantrekkelijker kunnen maken in de toekomst. Geen verrassingen wat dat betreft qua bezoekersstromen (van het ene plein – met supermarkt – naar het andere plein – met supermarkt), de zijtakken zijn minder in trek. De grote vraag was dan ook hoe komen er meer mensen naar de Passage en de Kooikersgracht.

De Kooikersgracht is een mooie plek om verder te ontwikkelen met horeca. GL-PvdA wil dat naar het hele gebied gekeken wordt dus ook De Korf met De Tuin meenemen in de mogelijkheden. De Passage is donker, onaantrekkelijk. Tot onze verbazing komt de visie met een heel concreet voorstel om meer mensen de Passage in te lokken.

Omdat 25% van de ondervraagde een specifieke winkelketen noemde was dat meteen ook de winkel die er moet komen. Als gemeente gaan wij niet over welke winkels er komen dat is tussen verhuurder en huurder. Als Fairtrade Gemeente met ook veel aandacht voor duurzaamheid is de het de vraag of een winkelketen die consumentisme stimuleert wenselijk is. Daarnaast zijn wij heel benieuwd wat zeiden de andere mensen – 75% – dat zij miste in het winkelcentrum? Daar zijn wij heel nieuwsgierig naar. De visie biedt hopelijk richting om het winkelcentrum uiteindelijk nog vitaler te maken.

Zwembad Octopus (door Marcel Sturkenboom)

Na de vaststelling van de visie op zwemmen is de eerste fase van het exploitatieonderzoek gestart naar de verschillende vormen van exploitatie voor zwembad Octopus. Deze opdracht is afgerond met de constatering dat voortzetting van de huidige exploitatievorm met de SRO de beste optie is.

Deze wijze van exploiteren op basis van de huidige overeenkomst moet wel nader worden geëvalueerd en de geconstateerde knelpunten moeten worden verholpen met nadere afspraken over zowel inhoud, transparantie en naleving van de afspraken beiderzijds.

In de uitwisseling is gesproken (zie presentatie leusden.nl) over de huidige exploitatie waarin SRO en gemeente meer “eigenaarschap” zullen moeten ontwikkelen om de komende jaren geen verlies te lijden. Dat is vanwege o.a. corona nu wel het geval.  Nog voor de zomer (nieuwe raadsperiode) zal het onderzoek en de uitkomst van aanpassingen binnen het contract worden gepresenteerd.

Een aanbeveling is om al in 2025 te starten met wat er met zwembad Octopus na 2932 moet gebeuren. Nu heeft dit mooie zwembad nog een regionale functie maar een serieuze optie is een nieuw zwembad voor alleen lokaal gebruik te exploiteren.