Algemeen

Is het iets voor jou om actief te zijn voor GroenLinks-PvdA?

Op 16 maart 2022 (over ongeveer een jaar dus) zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Wil jij in de toekomst iets bijdragen aan de fractie van GroenLinks-PvdA, dan komen we graag met je in contact.

In de gemeenteraad worden beslissingen genomen waar we allemaal mee te maken krijgen. Voorbeelden van onderwerpen waarover in de gemeenteraad besloten wordt, zijn wonen, zorg, afval/grondstoffeninzameling en inrichting van de openbare ruimte.

Rollen die je kunt vervullen binnen de fractie van GroenLinks-PvdA zijn onder andere raadslid, fractievertegenwoordiger, fractieondersteuner en lijstduwer.

 • Als raadslid ben je lid van de gemeenteraad, neem je deel aan de fractievergaderingen, de raadsvergaderingen en vergaderingen/ overleggen die bedoeld zijn om de raadsvergaderingen voor te bereiden.
 • Fractievertegenwoordigers zijn niet lid van de gemeenteraad, maar mogen wel deelnemen aan de voorbereidende vergaderingen en leveren een wezenlijke bijdrage aan de fractie.
 • Als fractieondersteuner kun je zelf kiezen hoe je een bijdrage aan de fractie levert, bijvoorbeeld door alleen deel te nemen aan fractievergaderingen waarop jij vanuit een inhoudelijke expertise echt aan bij kan dragen.
 • Lijstduwers zijn meestal niet actief voor de fractie, maar staan wel als steunbetuiging (onderaan) op de lijst voor de verkiezingen.

Wil je actief worden voor GroenLinks-PvdA Leusden, dan verwachten we dat je lid bent van GroenLinks of PvdA (of dat wordt) en dat je het gedachtengoed en verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA onderschrijft. Dit https://leusden.groenlinks.nl/standpunten/groenlinks-pvda-leusden is het programma waarmee we in 2018 de verkiezingen in zijn gegaan.

Hoeveel tijd het kost, is mede afhankelijk van welke rol je hebt. Als raadslid ben je gemiddeld rond de 20 uur per week bezig.

Wil je een keer komen kennismaken (of een fractievergadering bijwonen) en zien wat we allemaal doen, stuur ons dan een berichtje, dan nemen we contact met je op. Een fractievergadering kan je ook digitaal bijwonen via een videoverbinding. Een kennismaking is uiteraard vrijblijvend. Na een (wederzijdse) kennismaking, beslis je zelf of, en hoe, je er een vervolg aan wilt geven.

Als je belangstelling hebt, maak dat dan alsjeblieft voor 15 juni kenbaar via voorzitterleusden@groenlinks.nl.

Hieronder staan de profielschetsen van de verschillende rollen.

Profielschets gemeenteraadslid/ fractievertegenwoordiger GroenLinks-PvdA Leusden

Algemeen:

 • Lid (bij voorkeur langer dan 1 jaar) van GroenLinks of de PvdA.
 • Onderschrijft de samenwerkingsovereenkomst en het gezamenlijke verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA 2022-2026.
 • Aantoonbare belangstelling voor wat er in je lokale samenleving gebeurt.
 • Staat midden in de samenleving en heeft een breed netwerk in Leusden of is bereid deze te ontwikkelen.
 • Beschikt over voldoende tijd (voor gemeenteraadsleden circa 20 uur/week, waarvan in elk geval de maandag- en donderdagavonden en voor fractievertegenwoordigers circa 10 uur /week, waarvan in elk geval de maandag- en donderdagavonden) en energie voor het raadswerk en de bijkomende werkzaamheden zoals werkbezoeken en partijactiviteiten.
 • Is bereid deel te nemen aan regelmatige functioneringsgesprekken met de fractieleiding en de besturen van GroenLinks-PvdA Leusden.
 • Heeft aantoonbare politieke en/of maatschappelijke betrokkenheid.

Taakinhoud:

 • Controleert actief en kritisch vanuit deze gekozen en volksvertegenwoordigende positie, samen met de raadsfractie het college van burgemeester en wethouders.
 • Draagt zorgt voor het leggen van contacten tussen de raadsfractie en inwoners om zo een helder beeld te krijgen van wat er leeft binnen de gemeente.
 • Kan het gezamenlijke verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA en onderwerpen die in Leusden spelen op de politieke agenda zetten.
 • Draagt medeverantwoordelijkheid voor het goed functioneren en profileren van de raadsfractie.
 • Is gericht op samenwerking binnen de raadsfractie, samenwerking met collega’s van andere raadsfracties in de raad en als GroenLinks-PvdA in het college zit, met de wethouder(s).
 • In tegenstelling tot een fractievertegenwoordiger heeft een gemeenteraadslid stemrecht in de gemeenteraad.

Vaardigheden:

 • Beschikt over analytisch vermogen.
 • Is in staat om actief te luisteren.
 • Heeft overtuigingskracht en is ontwikkelings- en resultaatgericht.
 • Heeft relativeringsvermogen, humor en een uitnodigende uitstraling.
 • Is zorgvuldig, standvastig en goed in staat om tot politieke besluitvorming te komen
 • Is creatief, bevlogen en leergierig.
 • Is transparant en integer.
 • Is in staat om gedachten en ideeën zowel mondeling als op schrift, helder en in goedNederlands onder woorden te brengen.
 • Beschikt over incasseringsvermogen en is in staat tot zelfreflectie.
 • Heeft gevoel bij en oog voor de diversiteit in de Leusdense gemeenschap.
 • Heeft ruime ervaring met sociale media.


Profielschets fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Leusden

Algemeen:

 • Lid (bij voorkeur langer dan 1 jaar) van GroenLinks of de PvdA.
 • Onderschrijft de samenwerkingsovereenkomst en het gezamenlijke verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA 2022-2026.
 • Staat midden in de samenleving en heeft een breed netwerk in Leusden.
 • Beschikt over voldoende tijd (meer dan circa 20 uur/week, waarvan in elk geval de maandag- en donderdagavonden; vaak ook overdag en bovendien onregelmatiger dan een raadslid) en energie voor het raadswerk en de bijkomende werkzaamheden zoals werkbezoeken en partijactiviteiten.
 • Is bereid deel te nemen aan regelmatige functioneringsgesprekken met de besturen van GroenLinks-PvdA Leusden.
 • Heeft aantoonbare politieke en/of maatschappelijke betrokkenheid.

Taakinhoud:

 • Geeft leiding aan de GroenLinks-PvdA raadsfractie.
 • Controleert actief en kritisch vanuit deze gekozen en volksvertegenwoordigende positie samen met de raadsfractie het college van burgemeester en wethouders.
 • Geeft inhoud en sturing aan de relatie tussen de raadsfractie en de wethouders.
 • Legt samen en namens de raadsfractie publiekelijk en actief verantwoording af over het gemeentelijk functioneren.
 • Draagt zorgt voor het leggen van contacten tussen de raadsfractie en inwoners om zo een helder beeld te krijgen van wat er leeft binnen de gemeente.
 • Draagt als eerstverantwoordelijk de zorg van het goed functioneren en profileren van de raadsfractie.
 • Geeft inhoud en sturing aan de relatie tussen de raadsfractie en de GroenLinks-PvdA afdeling.

Vaardigheden (aanvullend aan de vaardigheden van een gemeenteraadslid):

 • Kan leiding en sturing geven aan de raadsfractie.
 • Kan coachend optreden.
 • Is in staat om een bijeenkomst voor te zitten.
 • Kan goed onderhandelen, onder andere met andere raadsfracties.
 • Is in staat om met andere raadsfracties op één lijn te komen.
 • Is een teamspeler en kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het werk dragen.
 • Is aanspreekbaar op eigen functioneren en dat van de raadsfractie, en kan zijn/haar functioneren en dat van de raadsfractie verwoorden.
 • Is een strategisch denker.

Profielschets wethouder GroenLinks-PvdA Leusden

Algemeen:

 • Lid (bij voorkeur langer dan 1 jaar) van GroenLinks of de PvdA.
 • Onderschrijft de samenwerkingsovereenkomst en het gezamenlijke verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA 2022-2026.
 • Staat midden in de samenleving en heeft een breed netwerk in Leusden.
 • Is (meer dan) fulltime beschikbaar voor het uitoefenen van de wethoudersfunctie.
 • Is bereid deel te nemen aan regelmatige functioneringsgesprekken met het bestuur van GroenLinks-PvdA Leusden.
 • Heeft aantoonbare politieke en/of maatschappelijke betrokkenheid.
 • Heeft kennis van en ruime ervaring met (politieke) besluitvormingsprocessen.

Taakinhoud:

 • Sturing geven aan de ambtelijke organisatie.
 • Verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.
 • Samenwerken binnen de coalitie.
 • Beslissingen nemen op strategisch niveau.
 • Werken aan een consistente en duurzame relatie met de inwoners van Leusden.
 • Signalen vanuit de samenleving weten te vertalen naar bestuurlijk handelen.
 • Onderhouden van een goede werkrelatie met de fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA en de overige leden van de raadsfractie.

Vaardigheden (aanvullend aan de vaardigheden van een gemeenteraadslid):

 • Beschikt over analytisch en strategisch denkvermogen.
 • Is actief betrokken en benaderbaar; onderhoudt duurzame contacten met organisaties, specialisten en belanghebbenden binnen met name de eigen portefeuille.
 • Is Inhoudelijk deskundig op meerdere onderwerpen.
 • Heeft een realistische en heldere visie op de toekomst.
 • Weet standpunten overtuigend en aansprekend over te brengen.
 • Kan goed onderhandelen en weet tastbare resultaten te boeken.
 • Beschikt over incasseringsvermogen en is in staat tot zelfreflectie.
 • Heeft media-strategisch inzicht en kan de media met veel overtuiging, deskundigheid en humor te woord staan.
 • Is initiatiefrijk.
 • Is creatief, bevlogen en leergierig.
 • Toont leiderschap.