Natuurlijk Leusden!

Sociaal, Duurzaam, Vitaal

Gelukkig leven is samenleven. Samen de schouders er onder zetten. Samen zorgen voor elkaar en voor de natuur. Samen plezier maken. Met elkaar de toekomst tegemoet in Leusden, Achterveld en Stoutenburg. GroenLinks-PvdA zet zich in voor sociale, duurzame en vitale dorpen. Dorpen waarin het geweldig wonen is. Een dorp waar we de grote uitdagingen op het gebied van wonen, klimaat, biodiversiteit en ongelijkheid gezamenlijk oppakken.

NIEUWS

Hier staan wij voor

Natuur en leefomgeving

Wij werken aan een buitengebied met natuur inclusieve landbouw, biodiversiteit en ruimte voor wandelen en fietsen. De luchtkwaliteit moet beter, het fijnstofgehalte is nog te vaak te hoog.

Meer ruimte voor fietsers
en voetgangers

We zetten in op Leusden als fietsgemeente. Dit betekent goede verbindingen en het verbeteren van de infrastructuur, zeker op plekken waar voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer elkaar ontmoeten.

Mensen zijn belangrijker
dan regels

De verdeeldheid en ongelijkheid tussen mensen is te groot. Goed werk voor een fatsoenlijk salaris, een fijne woning voor een redelijke huur, een steuntje in de rug als je het nodig hebt.

Gelijke kansen,
gelijke behandeling

Diversiteit is een groot goed: we zetten ons actief in voor gelijke behandeling: géén discriminatie op basis van afkomst, ras, religie of seksuele identiteit (LHBTI Q+). We zijn een inclusieve gemeente.

Energiezuinige woningen

Niemand in de kou. We zetten vol in op energiebesparing. 50% energie besparen is prioriteit. Een wijkgerichte en persoonlijke aanpak voor iedereen. Daarmee strijden wij tegen energiearmoede.

Opwekken duurzame energie

Energie moeten we slim opwekken: zoveel mogelijk op daken, boven parkeerterreinen, als geluidsschermen of aan de gevel van gebouwen.

Betaalbaar wonen
voor iedereen

Al vele jaren vragen we aandacht voor goede, betaalbare huizen, met speciale aandacht voor jongeren en ouderen, voor mensen met een beperking en voor mensen met een laag inkomen.

Doorstroming
door nieuwbouw

Leusdenaren krijgen bij nieuwe woningen zoveel als mogelijk voorrang en krijgen de mogelijkheid om door te stromen binnen Leusden. Daarom gaan we voor voldoende woningen voor ouderen en aangepaste woningen met wijkgerichte (in)formele zorgondersteuning.

Inwoner centraal

We willen het rijke en diverse Leusdense verenigingsleven behouden en versterken. Dit biedt volop kansen voor actief deelnemen, ontspanning, ontmoeting en talentontwikkeling.

Gezond leven

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zich inzet om gezond te (kunnen) leven. Dus: eigen verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde leefstijl waar dat kan. We zetten maximaal in op preventie: gezonde voeding en (buiten) bewegen.