Nieuws | Uit de raad

Nieuw college: weinig oog voor armoede en inflatie

Afgelopen donderdag vond de eerste echte Raadsvergadering plaats. Het nieuwe College presenteerde haar ambities en stelde voor de organisatie met 17 formatieplaatsen uit te breiden. Daarvoor vonden de bestuurders een verhoging van de OZB met € 2.4 mln noodzakelijk en vanzelfsprekend. Nog opvallender was dat de € 2.4 voor 80% afgewenteld werd op de schouders van eigenaren met een woning. Het bedrijfsleven kon ontzien worden met de resterende 20%. Ook huurders zijn door het risico van doorberekening van de verhoging de dupe.

Als fractie GroenLinks-PvdA hebben we gezocht naar het debat en door inbreng van moties en amendementen gepoogd tot een compromis. Maar dit college weet zich met de steun van de coalitie fractie Lokaal Belangrijk, CDA en Sociaal Leusden per definitie gezekerd van een meerderheid met 1 stem. Opvallend was ook het ontbreken van een degelijke onderbouwing van de beleidsambities en formatie uitbreiding. Het leek op een wensenlijst van 4 wethouders, de burgemeester en de interim directeur-secretaris. Een optelling van voornemens en kosten waar iedere vorm van sturing en leiding aan ontbrak.

Gelukkig hebben wij eerder in de informatieavond nadrukkelijk gesteld dat ambities en formatie die tijdelijk van aard zijn uit de ruime algemene reserve gedekt zou kunnen worden. Die liep nog verder op door het uitzonderlijke positieve resultaat dat in de Jaarrekening van 2022 te lezen was. Wij hebben het amendement dat de CU-SGP in het
verlengde van onze inbreng opstelde om van de € 2.4 mln te verplaatsen naar de reserve gesteund.

Zelf hadden we een motie met het voorstel om in september een nadere onderbouwing van de ambities en formatie uitbreiding te organiseren gevolgd door een amendement over het terugbrengen van de verdeling van de verhoging van de OZB van 80-20 woningen
(eigenaren) en niet-woningen (bedrijfspanden) naar de al jaren toegepaste 60-40 verhouding. Ons tweede amendement ging over het stellen van prioriteiten tav de beleidsambities en het stapsgewijs opbouwen van de uitbreiding van de formatie en daarmee ook de benodigde budgetten. Het mocht allemaal niet baten. Een inhoudelijke discussie gingen het college en de coalitie partijen Lokaal Belangrijk en Sociaal Leusden uit de weg. Het CDA was nog bereid mee te denken.

Opvallend was de opstelling van D66 die alles wel best vond. Merkwaardig met de serieuze lastenverzwaring die door het college werd gepredikt. De motie hebben we door een voorzichtige toezegging van een zeer terughoudende nieuwe wethouder Marleen Treep ingetrokken. Beide amendementen hebben het ook niet gered.

Het echte venijn zat in de staart. COA heeft in de wijk het Speelkwartier een bedrijfsgebouw aangekocht dat op de nominatie staat om omgekat te worden tot woningen. Als COA zoiets doet dan hebben wij als gemeente daar weinig over in te brengen. Hooguit kunnen we
vragen dat veiligheid, dagopvang en onderwijs gegarandeerd zijn. De opzet is daar de 80-100 Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA’s) onder te brengen die nu nog in het “Van de Valk Hotel” aan de rand van Leusden worden opgevangen.

Als fractie GroenLinks-PvdA vinden de opvang van de AMA’s maatschappelijk terecht. Het blijft nodig dat we ons steentje bij de opvang van Oekraïners en vluchtelingen bij blijven dragen. De direct omwonenden aan de Speelkamp (Ruige Veld) zullen begrijpelijkerwijs moeten wennen aan deze voorziening in hun buurt. Afgelopen maandagavond (3 juli) is in het Huis van Leusden een informatie bijeenkomst voor omwonenden georganiseerd.

Marcel Sturkenboom
Fractievoorzitter