Uit de raad

Akkoord Uitnodigingskader Energietransitie

Een meerderheid van de gemeenteraad is op donderdag 16 december akkoord gegaan met het Uitnodigingskader als volgende stap in de energietransitie. Wethouder Fenneke van der Vegte wist als portefeuillehouder namens het College ondanks de weerstand van een deel van de CDA fractie, ook de CU-SGP en D66 van nut en noodzaak van haar voorstel te overtuigen.

In het uitnodigingskader staat beschreven welk proces Leusden wil doorlopen om tot nadere besluiten te komen hoe Leusden buiten de bebouwde kom zonne-energie moet opwekken op gebouwen en bij de snelweg, aangrenzend aan de kernen en (agrarische) bebouwing en in het buitengebied.

Tevens wordt onderzoek aangekondigd naar de voorwaarden voor het gebruik van windmolens. Een motie van GroenLinks-PvdA om inwoners en belangengroepen bij dit proces en onderzoek te blijven betrekken werd unaniem aangenomen.

Leusden in 2040 energieneutraal. GroenLinks-PvdA heeft met het CDA en de VVD als coalitiepartners de ambitie uitgesproken om als Leusden in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we net zoveel energie in de gemeente duurzaam opwekken als we gebruiken. In 2030 willen we halverwege zijn. Dat is in lijn met de (inter)nationale klimaatdoelstelling om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten.

Zonnepanelen buiten de bebouwde kom. Om de 2040 doelen te halen zet Leusden in op zowel energie besparen als het opwekken van energie. De prioriteit ligt daarbij in het bebouwd gebied. Hier worden al volop acties op ingezet. Als we onze doelen voor besparen en opwekken in bebouwd gebied realiseren, blijft er echter een restant aan energiebehoefte over. Daarvoor zullen we buiten de bebouwde kom zonne-energie moeten opwekken op gebouwen en bij de snelweg, aangrenzend aan de kernen en (agrarische) bebouwing en in het buitengebied.

Hoe we dat als gemeente gaan doen, daarover gaat het Concept-Uitnodigingskader-Zon-en-Wind. Daarin staat het proces beschreven hoe de gemeente samen met de inwoners tot nadere stappen kunnen komen in welke vorm van duurzame opwek, waar, en onder welke voorwaarden buiten de bebouwde kom mogelijk wordt. Dit kader is dus door de raad aangenomen.

Onderzoek naar windmolens. Tevens is onderzoek aangekondigd naar de voorwaarden (veiligheid, gezondheid, natuur) waaronder aanvullend (grote) windmolens zouden moeten/kunnen worden gebruikt. Voor Leusden betreft dit windmolens langs de A28. Met de provincie wordt opnieuw overlegd over de mogelijkheid en hoogte van (wind-)erfmolens.