Uit de raad

Reactie GL-PvdA op bericht formateur

Vorige week berichtte formateur Bram van Hemmen de raad en via twitter en facebook de inwoners van Leusden over de overeenstemming die Lokaal Belangrijk, CDA en VVD hebben bereikt over een concept coalitieakkoord. Op 4 hoofdthema’s doen de formerende partijen geen concessies. Welke thema’s dat zijn vertelde van Hemmen niet. Dat volgt na de ambtelijke toets en na de meivakantie. Opvallend is dat de andere thema’s in een raadsbrede discussie kunnen cq mogen worden ingevuld. De fractie GroenLinks-PvdA heeft inmiddels gereageerd. De brief is hieronder geplaats. De formerende partijen worden gevraagd op 12 mei hun visie op de toekomst van Leusden, inzicht in de hoofdthema’s en de financiële paragraaf te geven. Pas daarna kan de fractie bepalen of en hoe het zinvol is om een discussie over een mogelijk breder gesteund aanvullend programma aan te gaan.

Leusden 3 mei 2022
Geachte heer van Hemmen
Dank voor uw bericht van 27 april jl. waarin u als formateur beschrijft welke vorderingen er zijn gemaakt t.a.v. een mogelijke coalitie tussen Lokaal Belangrijk, CDA en VVD. Onze fractie begrijpt dat de formerende partijen op de belangrijkste thema’s op hoofdlijnen overeenstemming hebben gevonden. Dat wordt zoals u aangeeft vastgelegd in een concept coalitieakkoord. Het verbaast ons dat u niet aangeeft welke thema’s dat zijn. De hoofdthema’s worden momenteel ambtelijk getoetst en na de mei vakantie publiek gemaakt.
Wij begrijpen dat de formerende partijen besloten hebben dat zij in hun coalitieakkoord “elkaar willen vasthouden” op de hoofdthema’s. Betekent dit dat zij geen concessies op de hoofdthema’s zullen doen? Alle andere onderwerpen willen de formerende partijen in een openbaar gesprek aan de raad als geheel laten. Zij laten elkaar vrij in hun standpuntbepaling over de in de raad aangedragen thema’s. Wij vragen ons serieus af of er in de raad nog wel wat te bespreken valt.

Onze fractie stelt het belang van de inwoners van Leusden bij politieke samenwerking binnen de raad voorop. Gezamenlijk hebben wij de grote uitdaging om Leusden toekomstbestendig te maken. Wij achten het gezien de grote verschillen in de verkiezingsprogramma’s daarom van belang eerst goed kennis te nemen van de inhoud en consequenties van de door de formerende partijen uitgewerkte hoofdthema’s. Pas daarna ligt het voor de hand om te overwegen of en hoe een eventuele “aanvullende” raadsagenda kans van slagen heeft. Wat ons betreft ligt overigens het uitwerken van een te bespreken aanzet voor een eventuele “aanvullende” raadsagenda primair bij de formerende partijen. Wij gaan als er ruimte is zeker het gesprek met u aan. Maar graag horen wij wel nadrukkelijk wat wij van de formerende partijen kunnen verwachten als wij voor ons belangrijke thema’s aandragen.

Naar onze mening is ook het volgende van belang. Alle grote uitdagingen zoals de oorlog in Oekraïne, het klimaat, en de politieke en economische situatie (gemeentefonds en inflatie) van ons land zijn van direct invloed op het dagelijks leven van alle inwoners van Leusden. Ze bepalen tevens de “speelruimte” die de inwoners en wij als raad maatschappelijk en financieel de komende jaren hebben. Uit ons verkiezingsprogramma kunt u afleiden dat duurzaamheid, bouwen en wonen, het sociale domein, leefbaarheid en veiligheid voor alle inwoners voor ons belangrijke structurele thema’s zijn. Dat hebben we in het duiding-gesprek met de informateur nogmaals benadrukt. Bovendien zijn ook voor inwoners actuele belangrijke zaken zoals de toenemende armoede, de inkoop jeugdzorg, de opvang van vluchtelingen en statushouders, het gemeentelijk vastgoedbeleid
en de realisatie van al genomen (regionale) besluiten aan de orde. Wij zijn daarom vooral benieuwd naar de onderliggende visie van de formerende partijen op het toekomstbestendig maken en leefbaar maken/houden van Leusden en de wijze waarop zij dat vertalen naar een integraal akkoord inclusief de financiële paragraaf voor de korte en lange termijn.

Wij stellen voor dat u gezien de urgentie zo spoedig als mogelijk een openbare raadsbijeenkomst organiseert waarin we de onderliggende visie uitgewerkt naar de hoofdthema’s van uw coalitie akkoord kunnen bespreken. Donderdag 12 mei ligt daarbij voor de hand. Daarna kunnen we het gesprek over of en hoe we tot aanvullende thema’s kunnen komen aangaan.

Namens de fractie GroenLinks-PvdA
Marcel Sturkenboom